همیار مدیر دوره ی ابتدایی

اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت دردوره ی ابتدایی

شرح وظایف معلم راهنما

   ـ معلم راهنما موظف است در هر ماه 20روز را جهت بازديدي از مدارس حوزه ماموريت خود اختصاص داده و بقيه ايام رسمي را د رمحل اداره متبوع به انجام امور اداري مربوط اشتغال ورزد .

ـ معلم راهنما موظف است حداقل دو نوبت در هر ماه از هز يك از مدارس حوزه ماموريت خود با رعايت فواصل زماني مناسب بازديد نمايد .

ـ معلم راهنما موظف است هنگام بازديد از مدرسه بمنظور نظارت بر نحوه تدريس آموزگاران و ثبت مشاهدات خود در دفتر بازديد در كلاسها حضور پيدا كرده و گزارش لازم را طبق فرمهاي ذيربط به اداره مربوط تحويل نمايد .

ـ ارزشيابي از كار آموزگاران و كاركنان كودكستانها و دبستانهاي روستائي تحت نظارت از طريق بازديدهاي مداوم و مرتب و تنظيم گزارش لازم به اداره متبوع حداقل ماهي يكبار .

ـ راهنمائي آموزگاران در مسائل آموزشي و پرورشي بصورت انفرادي و عنداللزوم و بطور گروهي .

ـ اقدام به تشكيل جلسات درس نمونه و نحوه كاربرد وسايل كمك آموزشي براي آموزگاران بر حسب ضرورت از طريق جلسات گروهي آموزشي .

ـ آگاه ساختن مديران مدارس از نارسائيها موجود مدرسه و همكاري لازم در جهت رفع نارسائيهاي مورد نظر .

ـ شناسائي آموزگاران و مديران و مربيان و ساير كاركناني كه در هر مدرسه نياز به دانش افزايي دارند و معرفي آنان به كلاسهاي كارآموزي و باز اموزي ضمن خدمت از طريق اداره آموزش و پرورش متبوع .

ـ نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پرورشي و پژوهشي مربوط آموزشگاهها در موارد لازم از قبيل اجراي آزمون .

ـ شركت در شوراي آموزگاران هر يك از مدارس حوزه ماموريت حداقل سه بار در طول سالتحصيلي به منظور بحث و تبادل نظر در زمينه پيشرفته امور آموزشي و پرورشي مدارس تحت پوشش .

ـ نظارت بر حسن اجراي امتحانات واحدهاي آموزشي تحت نظارت خود و همكاري با اداره متبوع در اين زمينه .

ـ مشاوره و تبادل نظر با مديران مدارس و آموزگاران در زمينه شناخت دانش آموزان استثنائي و معرفي آنان به اداره آموزش و پرورش منطقه بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي پيشرفت امر آموزش آنان .

ـ شركت در جلسه معلمان راهنماي منطقه كه بمنظور تبادل تظر در جهت رفع مشكلات آموزشي و پرورشي و اداري تشكيل ميگردد .

ـ همكاري با انجمن اولياء و مربيان آموزشگاهها در زمينه مسائل آموزشي ، بهداشتي اجتماعي و ساير مسائل مربوط به دانش آموزان .

- جلب همكاري روستائيان حوزه ماموريت خود بمنظور شناسائي روستاهاي فاقد مدرسه .

ـ تلاش در جهت ايجاد همكاري بين روستائيان و مسئولين آموزشگاهها بمنظور شناخت دانش آموزان لازم التعليم بازمانده از تحصيل و تشويق اولياي آنان براي فرستادن فرزندان خود به مدرسه .

ـ نظارت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ساير اقدامات ضروري مربوط به امور پرورشي بهداشتي اجتماعي دانش آموزان .

ـ نظارت مستمر بر پيشرفت مواد برنامه درسي در طول سال تحصيلي متناسب با تقويم اجرائي .

ـ رسيدگي به امور اداري واحدهاي آموزشي و حضور و غياب كاركنان تحت نظارت خود و بررسي دفاتر كلاس امتحانات ، اموال ، پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان ليستهاس امتحاني بايگاني و كوشش در جهت رفع نقايص موجود در صدور گواهي مبني بر بررسي و رفع اشكال از مدارك موجود آموزشگاه و گزارش به اداره متبوع .

ـ همكاري با مسئولان جهاد کشاورزی ، نهضت سواد آموزي ، ساير ، سازمانهاي ذيربط در زمينه توسعه آموزش روستائي ، احداقث و تعمير ساختمان مدارس ، تهيه و تشكيل تجهيزات لازم و نظارت برحفظ و نگهداري اموال و ساختمان مدارس .

ـ بازديد از مدارس راهنمائي تحصيلي در مسير حوزه ماموريت از نظر انجام امور اداري و تهيه و تسليم گزارش لازم به اداره آموزش و پرورش محل عنداللزوم .

ـ همكاري در تشكيل گروه آموزشي در هر پايه ابتدائي در بخش و منطقه تحت نظارت و هدايت اين گروهها و شركت در جلسات آنان براساس دستورالعمل گروههاي آموزشي .

ـ انجام وظايف محوله در ارتباط با سرباز معلمان براساس فصل سوم آئين نامه و دستورالعمل مربوط به معاينات ، معالجات ، مرخصي ها و مقررات انضباطي سرباز معلمان ( معلمان وظيفه )

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |