همیار مدیر دوره ی ابتدایی

اداری- آموزشی- تربیتی راجع به مدیریت دردوره ی ابتدایی

شرح وظايف معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در رويكرد جديد معاونت پرورشي و تربيت بدني

معاون پرورشي و تربيت بدني مدرسه در رويكرد جديد زير نظر مدير ، به برنامه ريزي ، سازماندهي ، هماهنگي ، هدايت و ارزشيابي و پيگيري اجراي فعاليت هاي پرورشي مبادرت نموده و به جاي تصدي زمينه سازي و تدبير مي نمايد . در اين رويكرد ، علاوه بر مخاطب فعاليتهاي پرورشي بودن دانش آموزان ، از استعداد و توانايي آنان در پيگيري و دستيابي اهداف پرورشي براي تحقق مدرسه زندگي خواهد شد .

اهم وظايف :

1- توجه مستمر به منويات و رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري و اهداف هشتگانه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و سياستهاي فرهنگي و برنامه ريزي براي تحقق آنها متناسب با ويژگيهاي مدرسه و دانش آموزان ، پس از تصويب شوراي مدرسه .

 2- تهيه و تدوين برنامه سالانه بخش پرورشي ، و تقويم فعاليت هاي پرورشي مدرسه با استفاده از نيازسنجي و مشورت ، و بر اساس شيوه نامه هاي ابلاغي و ارائه به شوراي مدرسه براي تصويب .

3 - هماهنگي و ارتباط منظم با مسئولان ذيربط اداري و حضور در جلسات و همايشهاي حوزه هاي پرورشي و آموزشي .

4 - اهتمام براي اقامه نماز جماعت و اعتلاي فعاليتهاي قرآني و تعظيم شعائر ديني و انقلابي در مدرسه .

5 - دعوت از معلمان داوطلب و هماهنـگي براي ايفاي نقــش فعــالتر پرورشــي آنان در مدرسه و خارج مدرســه و نيز هماهنگي با معلمان پيش كســوت با هدف بهره گيري از همكاري آنان براي تعميم فعاليتهاي پرورشي در ساير معلمان و كاركنان مدرسه .

6 -  اجراي شيوه نامه هاي ابلاغي و بخشنامه هاي پرورشي از جمله دستورالعملهاي مربوط به دانش آموزان منتخب .

7 - نظارت بر كارکرد مربيان پرورشي - بهداشت و همچنين مشاور - كتابدار و كاركرد فوق برنامه معلمان تربيت بدني و هماهنگي بين آنان .

8 - جلب مشاركت فعال و اثر بخش و صميمي با دانش آموزان به صورت فردي و جمعي و همكاري فراگير آنان در كليه فعاليتهاي پرورشي ، بخصوص از طريق شوراي دانش آموزي .

9 -  نظارت و ارزشيابي فعاليتهاي پرورشي مدرسه و دانش آموزان و تلاش براي ارتقاء كيفيت آنها و تهيه و تنظيم گزارش از عملكرد پرورشي مدرسه براي اداره با رويكرد تحليلي و ارزيابي كيفي .

10 - اهتمام براي ارتقاء سلامت دانش آموزان ، ورزش پرورشي و همگاني و نظام استعداد يابي بر اساس بخشنامه هاي مربوط .

11 - شناسايي دانش آموزان نخبه علمي - فرهنگي - هنري - ورزشي - مهارتي - و بستر سازي براي بهره گيري و حمايت و پشتيباني از آنان با هدف تسهيل و تسريع مراحل رشد ، بر اساس دستور العملهاي مربوطه .

12 -  برنامه ريزي و اهتمام براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقيت و استعداد مهارتهاي فردي و اجتماعي آنان و همكاري با سازمان دانش آموزي .

13 - همكاري براي راه اندازي تشكلهاي دانش آموزي مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگي فعاليتهاي آنان بر اساس ضوابط و مقررات .

14 -  عضويت و حضور فعال و مؤثر در شوراي مدرسه و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در امور پرورشي .

            http://www.tehranedu.ir

+ نوشته شده در  ساعت   توسط غلامحسین پناهنده  |